ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

   Vào lúc 8 giờ, ngày 30/6/2024 tại Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Công ty DOWASEN) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để xem xét thông qua các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, về công tác quản lý, giám sát, điều hành của HĐQT, BKS và Ban điều hành. Đồng thời, cũng là dịp để HĐQT, BKS và Ban điều hành xin ý kiến cổ đông cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đặc biệt trong Đại hội sẽ tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2024 - 2029).

 01.DHDCD 2024.jpg

   Đến tham dự đại hội, về phía lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, Ông Trần Trí Quang, UV BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty, cùng các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong Tỉnh; Các đồng chí nguyên lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ, Ban Lãnh đạo Công ty và 94 cổ đông tham dự, tương ứng 73.786.515 cổ phần, chiếm 94,9% trên tổng số cổ phần đang lưu hành.

 02 .DHDCD 2024.jpg

   Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 -2029 Công ty DOWASEN đã hoàn tất đầy đủ các nội dung. Đại hội đã tiến hành với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và biểu quyết thông qua các văn bản quan trọng của đại hội như:
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ban điều hành về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023;
- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương năm 2024;
- Tờ trình về mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

 03 .DHDCD 2024.jpg

   Tại Đại hội Ông Phan Hữu Phước, Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định, văn bản của Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty liên quan đến việc cử người đại diện.
   Cũng tại Đại hội Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Ông Trần Trí Quang  – Đại diện Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty trao các Quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh về công tác nhân sự tại Công ty gồm:
- Quyết định thôi làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty DOWASEN và cho thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Văn Để và ông Nguyễn Thượng Vũ kể từ ngày 01/7/2024.
- Quyết định thôi làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty DOWASEN và điều động đến Sở Xây dựng Tỉnh đối với ông Trần Văn Tấn và điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh.
- Quyết định điều động và cử mới người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty DOWASEN nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Nguyễn Văn Cả - Phó Giám đốc Sở Tài chính, ông Đinh Công Phủ - Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười và ông Bùi Tân Cương - Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh.

 03.DHDCD 2024.jpg
(Ông Trần Trí Quang  – Đại diện Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty và Ông Phan Hữu Phước, Giám đốc Sở Nội vụ
trao
quyết định cho ông Nguyễn Văn Để và ông Nguyễn Thượng Vũ)

 04.DHDCD 2024.jpg
(Ông Trần Trí Quang  – Đại diện Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty và Ông Phan Hữu Phước, Giám đốc Sở Nội vụ
trao
quyết định cho ông Trần Văn Tấn và ông Nguyễn Anh Dũng)

 05.DHDCD 2024.jpg
(Ông Trần Trí Quang  – Đại diện Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty và Ông Phan Hữu Phước, Giám đốc Sở Nội vụ
trao
quyết định cho ông Nguyễn Văn Cả, ông Đinh Công Phủ và ông Bùi Tân Cương)
  
 06.DHDCD 2024.jpg
   
   Đại hội đã tiến hành Bầu cử và thống nhất thông qua thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:
* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:
1. Ông Nguyễn Văn Cả
2. Ông Đinh Công Phủ
3. Ông Bùi Tân Cương
* Thành viên Ban kiểm soát:
1. Bà Lý Thu Cúc
2. Ông Nguyễn Thanh Hồng
3. Bà Đinh Thị Thanh Thúy

   * Sau phiên họp đầu tiên, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất với tỷ lệ phiếu là 100% và công bố kết quả trước Đại hội:
- Bầu ông Nguyễn Văn Cả giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Bổ nhiệm ông Đinh Công Phủ, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Bổ nhiệm ông Bùi Tân Cương, thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

  * Đồng thời sau phiên họp đầu tiên, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất với tỷ lệ phiếu là 100% và công bố kết quả trước Đại hội:
- Bầu bà Lý Thu Cúc giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thanh Hồng, Thành viên BKS không chuyên trách.
- Bà Đinh Thị Thanh Thúy, Thành viên BKS không chuyên trách.

 07.DHDCD 2024.jpg
(Ông Phan Hữu Phước, Giám đốc Sở Nội vụ đại diện Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty
tặng hoa chúc mừng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành nhiệm kỳ mới 2024 - 2029
)

   Cũng nhân dịp Đại hội này để tỏ lòng biết ơn của Công ty đối với các các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 không tái cử, về những đóng góp to lớn trong suốt quá trình lãnh đạo Công ty. Trong nhiệm kỳ đầu tiên mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng HĐQT, Ban điều hành và BKS đã lãnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội đồng cổ đổ đã đề ra như: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức đều tăng trưởng tốt qua từng năm.
   Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, cùng toàn thể nhân sự quản lý và người lao động trong Công ty tặng hoa và quà với sự chân thành cảm ơn các ông/bà:
- Ông Nguyễn Văn Để, Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Văn Tấn, TV HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Anh Dũng, TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Thượng Vũ, TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng Ban kiểm soát.

 08.DHDCD 2024.jpg
(Ông Nguyễn Văn Cả, Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tặng hoa và quà tri ân cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021)