- Cổng Thông Tin Điện Tử Đồng Tháp
 - Chi Hội Cấp Nước Miền Nam