- Cổng Thông Tin Điện Tử Đồng Tháp
 - Chi Hội Cấp Nước Miền Nam
 - Công ty TNHH MTV
  Cấp thoát nước Cần Thơ