QĐ điều chỉnh giá DV thu gom và vận chuyển rác thải 76QD-UB2016__Gia PVS.pdf
 76QD-UB2016__Gia PVS 1 (1).png 76QD-UB2016__Gia PVS 1 (2).png 76QD-UB2016__Gia PVS 3.png