Tải QĐ Điều chỉnh giá nước 77-2016 gia nuoc.pdf và QĐ điều chỉnh giá DV thu gom và vận chuyển rác thải Gia PVS 76-2016.pdf
 Tbao DC Gia W-R1.png
 Tbao DC Gia W-R2.png

  Tải tập tin TB Điều chỉnh Giá nước, Giá PVS Tbao Dieu chinh Gia W-R.pdf