T.Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018 Hỏi đáp  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  
 
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY

Nghị quyết định Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp diễn ra vào ngày 29/3/2017... Chi tiết

1
THĂM DÒ Ý KIẾN
Trong các hình thức thanh toán tiền nước, bạn chọn hình thức thanh toán nào?